Thứ Tư, Ngày 23 tháng 1 năm 2019

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018

Thực hiện Hướng dẫn số 58-HD/TG, ngày 02/2/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018.  

Ngày 28/2/2018, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã ban hành Hướng dẫn số 32-HD/TG về tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018. Mục đích khẳng định sự đúng đắn của Đảng trong lãnh đạo đường lối phát triển kinh tế đất nước, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, UBND tỉnh, huyện, sự nổ lực của các cấp, các ngành địa phương và các tầng lớp nhân dân trong việc hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức được bối cảnh tình hình kinh tế thế giới, trong nước, của tỉnh và huyện trong năm 2018; dự báo những tác động, ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam trên các phương diện cơ hội, thách thức, khó khăn; góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đất nước, của tỉnh và của huyện trong năm 2018; cỗ vũ ý chí quyết tâm khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, chủ động và tích cực tham gia tiến trình hội nhập quốc tế trong bối cảnh tình hình mới. Nội dung hướng dẫn cụ thể như sau: 

 

                                                                Tin: Phạm Văn Thiện

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678