Thứ Hai, Ngày 27 tháng 5 năm 2019

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát tình hình quản lý, vận hành, khai thác, triển khai thực hiện các công trình thủy lợi và việc sử dụng kinh phí cấp bù thủy lợi phí trên địa bàn

Thực hiện Chương trình số 03/CTr-HĐND, ngày 22/02/2018 về khảo sát, giám sát năm 2018; Kế hoạch số 02/KH-HĐND, ngày 03/5/2018 của Ban Kinh tế - Xã hội; Ngày 02/5/2018, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế- Xã hội do đồng chí Y Ngơn MLô - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội (HĐND huyện) làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực tế tình hình quản lý, vận hành, khai thác và triển khai thực hiện các công trình thủy lợi  trên địa bàn.

Tham gia đi thực tế có các thành viên Ban Kinh tế - Xã hội; đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đắk Lắk Chi nhánh huyện M'Drắk, Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện.

Đoàn giám sát của Ban Kinh tế- Xã hội đi kiểm tra thực tế tình hình quản lý,

vận hành, khai thác và triển khai thực hiện các công trình thủy lợi  trên địa bàn.

Theo Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND, ngày 16/11/2014 của UBND tỉnh Đắk Lắk; Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND, ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk  về sử đổi, bổ sung một số điều của quy định cấp quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, ban hành kèm theo Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND, ngày 16/11/2014 của UBND tỉnh Đắk Lắk; toàn huyện hiện có 60 công trình thủy lợi, trong đó có 49 hồ chứa; 10 đập dâng; 01 công trình nước sinh hoạt. Việc quản lý, khai thác các công trình thủy lợi, được UBND tỉnh Đắk Lắk phân cấp cho Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đắk Lắk, Chi nhánh huyện M'Drắk quản lý 15 công trình (có 14 hồ chứa; 01 đập dâng); huyện M'Drắk được giao quản lý (huyện giao Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện) 45 công trình (có 35 hồ chứa; 09 đập dâng).

Công trình thuỷ lợi Hồ chứa Đội 36 EaRiêng

Công trình thuỷ lợi Hồ chứa Ea Trai Bâu EaTrang

Ngày 10/5/2018, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế- Xã hội đã tiến hành đi kiểm tra thực tế 10 công trình thủy lợi, gồm :07 công trình do Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện quản lý, khai thác ( Hồ đội 9 EaMđoal, Hồ đội 2A EaMlây, Hồ đội 2B EaMlây, Hồ Đội 14 (Dương) EaRiêng, Hồ CưKroá 1, Hồ Ea Tung Xây CưMta, Hồ Ea Má CưMta); 03 công trình Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đắk Lắk, Chi nhánh huyện M'Drắk quản lý, khai thác (Hồ Đội 36 EaMlây, Hồ C19 - Đội 12 EaRiêng, Hồ Ea Trai Bâu EaTrang). 

 

Công trình thuỷ lợi Hồ chứa Ea Ktung Krông Jing

Nhìn chung các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện đã được các đơn vị quản lý và khai thác sử dụng cơ bản có hiệu quả, thuận tiện cho phục vụ sản xuất. Bên cạnh đó, vẫn còn một số công trình hồ chứa đã bị sạt lở đuôi tràn khá nghiêm trọng do ảnh hưởng mưa lũ;...

                                                                                                                                   Văn Thiện

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678