Thứ Năm, Ngày 12 tháng 12 năm 2019

Huyện M'Drắk tuyên truyền về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã

Thực hiện Hướng dẫn số 92-HD/BTGTU, ngày 17/7/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk; ngày 21/7/2019 Ban Tuyên Giáo Huyện uỷ M'Drắk đã ban hành Hướng dẫn số 47-HD-BTGHU về tuyên truyền sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.

Mục đích của việc tuyên truyền sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nhằm làm rõ tầm quan trọng, ý nghĩa và những tác động tích cực của việc thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh và của huyện; sự tinh gọn và hiệu lực, hiệu quả tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền tự huyện đến cơ sở, nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả; đồng thời làm cho mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thông suốt về nhận thức tư tưởng, thống nhất trong chỉ đạo và thực hiện; tạo sự nhất trí, ủng hộ cao trong cán bộ, đảng viên, nhân dân ở các địa phương trực tiếp triển khai chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.   

Theo đó, nội dung hướng dẫn đề nghị các Cấp ủy, các cơ quan thông tin, tuyên truyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập trung:

Quán triệt những quan điểm chỉ đạo của Đảng nêu trong Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị “về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã”; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Kế hoạch số 97-KH/TU, ngày 29/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 121-KH/HU, ngày 14/5/2019 của Ban Thường vụ huyện uỷ M'Drắk về triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị “về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã”.

Khẳng định đây là chủ trương nhất quán được cụ thể hóa từ các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/7/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện; nhấn mạnh kết quả thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã phù hợp theo quy định là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể cấp uỷ, chính quyền, người đứng đầu.

Làm rõ việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã gắn với thực hiện tinh giảm biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải thực hiện theo tinh thần các nghị quyết, kết luận của Đảng, quy định của Nhà nước, hướng dẫn của các ban, bộ, ngành liên quan về vấn đề này và phù hợp với tình hình thực tế; bảo đảm những yêu cầu về việc sắp xếp tinh gọn bộ máy nêu trong Nghị quyết số 37-NQ/TW, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14, Kế hoạch số 97-KH/TU, ngày 29/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 121-KH/HU, ngày 14/5/2019 của Ban Thường vụ huyện uỷ M'Drắk. ..

 

                                                                                                                                                 Văn Thiện

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678