Thứ Hai, Ngày 24 tháng 2 năm 2020

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP

Ngày 30/8/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP, ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

Theo đó, Nghị định số 72/2019/NĐ-CP, ngày 30/8/2019 của Chính phủ có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 8 năm 2019.  Đối với các giấy phép quy hoạch đã được cấp cho chủ đầu tư trước ngày Nghị đình này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được thực hiện theo thời gian ghi trong Giấy phép quy hoạch. 

 

                                                                                                                                          Văn Thiện

Nội dung Nghị định có file kèm theo sau:

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678