Thứ Hai, Ngày 18 tháng 6 năm 2018

Ban giảm nghèo huyện M’Drắk đã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá giữa kỳ

Sáng ngày 9/6/2017, Ban giảm nghèo huyện M’Drắk đã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá giữa kỳ dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên trên địa bàn huyện giai đoạn 2015-2017 và định hướng giai đoạn 2017-2019. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Vũ Hữu Nhân – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Hòa Quang Khiêm – Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Ngọc Bình – UVBTV, Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo các ban ngành liên quan trên địa bàn huyện; lãnh đạo Ban Phát triển của 5 xã. Đồng chí Chu Thị Thành – Phó Chủ tịch UBND – Giám đốc Ban QLDA giảm nghèo huyện chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Chu Thị Thành – Phó Chủ tịch UBND – Giám đốc Ban QLDA giảm nghèo huyện chủ trì Hội nghị

Dự án Giảm nghèo khu vực Tây nguyên thực hiện tại huyện M’Drắk trên địa bàn 05 xã gồm: Krông Á, Krông Jing, Cư Mta, Ea Trang, Cư San. Các xã vùng dự án đều là những xã đặc biệt khó khăn, với trình độ dân trí thấp, có tỉ lệ hộ nghèo trên 50%, tỉ lệ hộ dân tộc thiểu số trên 70%; Là những xã có cơ sở hạ tầng đặc biệt là đường giao thông còn nhiều khó khăn nhất là khi mùa mưa đến, làm cho giao thương mua bán, sản xuất nông nghiệp, tiếp cận các dịch vụ công cộng của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Trong giai đoạn 2015-2017 kế hoạch vốn thực hiện dự án được giao là:89,910 tỷ đồng. Trong đó: năm 2015 được phê duyệt 10.902 triệu đồng (Vốn vay ODA 10.193 triệu đồng; vốn đối ứng 709 triệu đồng); năm 2016 được phê duyệt là 32.783 triệu đồng (Vốn vay ODA 32.033 triệu đồng;Vốn đối ứng 750 triệu đồng); năm 2017 được phê duyệt là 46.225. triệu đồng (Vốn vay ODA 44.546 triệu đồng;Vốn đối ứng 1.679 triệu đồng).

* Về tiến độ thực hiện dự án

a/ Hợp phần 1: Phát triển CSHT cấp xã và thôn/bản: Trong hơn 2 năm Dự án thực hiện được 18 công trình cơ sở hạ tầng gồm: 6,8 km đường giao thông; 372 m kênh mương. Với tổng số vốn đầu tư xây dựng 12.772 triệu đồng, cụ thể như sau:

Kế hoạch năm 2015 Dự án thực hiện được 7 công trình cơ sở hạ tầng gồm: 2,9 km đường giao thông nông thôn; 372 m kênh mương. Với tổng giá trị: 4.084 triệu đồng.Đến nay các công trình đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng đạt 100% kế hoạch được giao.

Kế hoạch năm 2016 Dự án thực hiện được 11 công trình cơ sở hạ tầng  gồm 3,9 km đường giao thông; 1 nhà sinh hoạt văn hoá cộng đồng với tổng giá trị 8.688 triệu đồng. Đến nay các công trình đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng đạt 100% kế hoạch được giao.Trong kế hoạch năm 2016 có 3 công trình điều chỉnh có giá trị 5.274 triệu đồng với khoảng khoảng 2,2 km đường giao thông .

Kế hoạch năm 2017 thực hiện xây mới 8 công trình với quy mô dự kiến khoảng 3,1 km đường giao thông; 6 phòng học cấp 2 với diện tích xây dựng 524 m2 với tổng  giá trị 7.550 triệu đồng (trong đó có 3 công trình cộng đồng trị giá 1.050 triệu đồng; 5 công trình chào hàng cạnh tranh trị giá 6.500 triệu đồng).

Vận hành và bảo trì:Kế hoạch 2016 có 05 công trình vận hành bảo trì với tổng số tiền là 150.000.000đ (Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn). Đến nay các công trình đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng đạt 100% kế hoạch được giao.Kế hoạch 2017 có 05 công trình vận hành bảo trì với tổng số tiền là 150.000.000đ (Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn). Hiện nay Ban phát triển các xã đang tiến hành làm hồ sơ, dự kiến khởi công ngay trong tháng 6/2017.

b/ Hợp phần 2: Phát triển sinh kế bền vững

Trong hơn 2 năm triển khai hoạt động dự án phát triển sinh kế bền vững đã hỗ trợ cho 131 lượt nhóm Leg và 03 tổ hợp tác với 2.097 hộ dân được hưởng lợi (trong đó có 29 nhóm hỗ trợ năm thứ 2 với 416 hộ dân) cụ thể như sau: Nhóm trồng trọt: có 47 nhóm Leg được thành lập với tổng giá trị hỗ trợ 7.420 triệu đồng (cụ thể:Trồng mía: 14 nhóm, tổ hợp tác với giá trị 3.547 triệu đồng; Trồng mỳ 4 nhóm với giá trị 560 triệu đồng; Trồng lúa 27 nhóm với giá trị 2.788 triệu đồng; Trồng đinh lăng 2 nhóm với giá trị 525 triệu đồng). Nhóm chăn nuôi: có 87nhóm Leg được thành lập với tổng giá trị hỗ trợ 12.873 triệu đồng (cụ thể: Chăn nuôi Dê: 14 nhóm, tổ hợp tác giá trị 2.381 triệu đồng; Chăn nuôi bò 3 nhóm giá trị 1.176 triệu đồng; Chăn nuôi heo 70 nhóm giá trị 9.316 triệu đồng).

c/ Hợp phần 3: Phát triển CSHT kết nối, NCNL và truyền thông: Trong hơn 2 năm Dự án đã thực hiện được 2 công trình kết nối cấp huyện với tổng giá trị là 6.026 triệu đồng trong đó: Kế hoạch năm 2015 Dự án thực hiện được 01 công trình đập thuỷ lợi với quy mô tưới nước cho 30ha sản xuất nông nghiệp với giá trị 1.186 triệu đồng; Kế hoạch năm 2016 Dự án thực hiện được 01 công trình giao thông với chiều dài 2,56 km, giá trị 4.740 triệu đồng, hiện tại công trình đã hoàn thành chuẩn bị bàn giao đưa vào sử dụng; Kế hoạch năm 2017 có 2 công trình xây mới  trong đó 1 công trình đường giao thông với chiều dài 2km, nâng cấp 1 đập thuỷ lợi với tổng giá trị 8.200 triệu đồng.

d/. Hợp phần 4: Quản lý dự án 

Bộ máy hoạt động của Ban QLDA huyện đã đi vào hoạt động ổn định đúng theo yêu cầu, quy định của dự án với số lượng 17 cán bộ.Ban QLDA huyện đã xây dụng quy chế hoạt động của Ban, tổ chức các cuộc họp giao ban hàng tháng giữa Ban QLDA huyện và ban phát triển các xã để nắm bắt và giải quyết các vấn đề phát sinh trong qua trình triển khai dự án.

* Về tiến độ giải ngân: Tiến độ giải ngân trong hơn 2 năm thực hiện dự án tính tới thời điểm 15/6/2017 là 42.700 triệu đồng đạt 41% kế hoạch toàn dự án (theo yêu cầu của Ban điều phối trưng ương là 40%). Trong đó:năm 2015 Vốn vay ODA 4.605 triệu đồng, đạt 41% kế hoạch năm (hoàn thành giải ngân trong năm 2016 ), Vốn đối ứng 596 triệu đồng, đạt 84% kế hoạch năm; năm 2016, Vốn vay ODA 15.540 triệu đồng, đạt 41 % kế hoạch năm, Vốn đối ứng 750 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch; 6 tháng năm 2017 ước Vốn vay ODA 22.555 triệu đồng, đạt 50% kế hoạch năm, Vốn đối ứng 650 triệu đồng, đạt 38% kế hoạch năm.

Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tham dự hội nghị

Nhìn chung trong hơn hai năm triển khai dự án, Ban QLDA huyện đã triển khai thực hiện trên địa bàn huyện đã hoàn thành kế hoạch được giao,công tác triển khai các hợp phần đúng theo quy trình, quy định của dự án. Công tác giải ngân được kịp thời dự kiến đạt 41% tiến độ theo yêu cầu của dự án. Việc triển khai cụ thể tại các Ban phát triển xã, các nhóm Leg tại thôn/ buôn đảm bảo đúng quy trình, cơ bản đạt được 100% kế hoạch.Kết quả đánh giá sơ bộ có kết quả đáng ghi nhận đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi trong lưu thông, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, tăng thu nhập, cải thiện dinh dưỡng và an ninh lương thực cho các hộ dân. Hiệu quả bước đầu đem lại: Về kinh tế, đã có chuyển biến về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong nhân dân, hộ dân được tiếp cận và nâng cao năng lực về sản xuất cụ thể là được tập huấn về quy trình sản xuất và chăm sóc cây trồng, vật nuôi để áp dụng vào sản xuất và chăn nuôi. Về xã hội: Góp phần chuyển biến nhận thức, thay đổi phong tục tập quán sản xuất lạc hậu sang áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và chăn nuôi. Góp phần cùng với việc thực hiện vươn lên sản xuất tăng thu nhập và thoát nghèo trong nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị, xã hội tại địa phương. Thông qua hoạt động dự án, cán bộ trong Ban QLDA huyện, xã được nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao kỹ năng trong hoạt động hỗ trợ, tư vấn cho cộng đồng.

Bên cạnh vẫn còn có một số tồn tại, hạn chế: Về công tác lãnh đạo chỉ đạo, một số Ban phát triển xã chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tổ chức thực hiện dự án theo Kế hoạch được giao, còn ỉ lại cán bộ hỗ trợ của Ban huyện, dẫn đến hoạt động còn chậm hiệu quả chưa cao; Cán bộ tư vấn, cán bộ hướng dẫn viên cộng đồng năng lực còn có mặt hạn chế trong công tác hỗ trợ, trong việc chủ động tham mưu cho Giám đốc triển khai. ột số hộ dân trong vùng dự án còn chuyển biến chậm trong việc áp dụng Khoa học kỹ thuật, trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi dẫn đến năng suất sản xuất thấp, hiệu quả chưa cao. Giá cả các mặt hàng nông sản, vật nuôi lên xuống thất thường, không ổn định làm ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ dân tham gia dự án. Điều kiện thời tiết huyện không thuận lợi, đặc biệt là mưa kéo dài vào cuối năm do vậy ảnh hưởng trực tiếp đến triển khai các hoạt động cơ sở hạ tầng (Khi được bàn giao hồ sơ thường vào cuối quý III), chính vì vậy các công trình cơ sở hạ tầng thường phải chuyển tiếp qua kế hoạch năm sau, bên cạnh đó thời tiết còn ảnh hưởng đến năng suất hiệu quả của các hoạt động sinh kế đặc biệt là nhóm Leg trồng lúa...

Tại hội nghị, đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được trong  2015-2017, thảo luận, đề xuất, chia sẻ các biện pháp tổ chức thực hiện kế hoạch dự án giai đoạn 2017-2019 được thuận lợi.

                                                                                                                             Tin: Phạm Văn Thiện

                                                                                                                             Hình : Đức Trung

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678