Thứ Hai, Ngày 18 tháng 6 năm 2018

Huyện M’Drắk những giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính

Trong những năm qua công tác cải cách hành chính đã được Huyện M’Drắk tập trung triển khai thực hiện và đạt được những kết quả nhất định. Trong đó công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) đã thể chế hoá kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và việc giám sát, kiểm tra, rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các văn bản (QPPL) được quan tâm;

Thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến cá nhân, tổ chức đã được cải cách cơ bản theo hướng gọn nhẹ, đơn giản. Bộ phận một cửa, một cửa liên thông cấp huyện, các cơ quan, đơn vị và cấp xã đã được triển khai phục vụ nhu cầu của người dân về dịch vụ công trong lĩnh vực thuế, y tế, giáo dục, cấp giấy chứng minh nhân dân, cấp giấy khai sinh, giấy đăng ký kinh doanh, đăng ký xe mô tô v.v...Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và giải quyết thủ tục hành chính được áp dụng rộng rãi ở các phòng ban, đơn vị chuyên môn của huyện và các xã và thị trấn trên địa bàn.

          Chi cục Thuế huyện M’Drắk công khai thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người kinh doanh nộp thuế

Tuy nhiên, theo kết quả xếp hạng cải cách hành chính năm 2016 huyện M’Drắk đứng thứ 14/15 huyện, thị xã thành phố trong tỉnh;  Nguyên nhân do một số cơ quan không tham mưu xây dựng kế hoạch cải cách hành chính theo lĩnh vực chuyên môn; bộ phận một cửa, một cửa liện thông cấp huyện, cấp xã, thị trấn hoạt động chưa đúng với quy định, việc giải quyết thủ tục hành chính chưa kịp thời…Để tiếp tục đẩy mạnh công tác (CCHC) trong thời gian tới, huyện M’Drắk cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, tăng cường công tác tuyên truyền làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức sâu sắc, đầy đủ về công tác (CCHC) theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh gồm: Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước; Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 951, ngày 08/4/2016 của UBND tỉnh về Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 4771, ngày 27/12/2016 và Quyết định số 4826, ngày 30/12/2016 của UBND huyện về triển khai công tác CCHC năm 2017 trên địa bàn huyện;

Hai là, tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, công bố công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên Cổng thông tin điện tử của huyện và tại các cơ quan, đơn vị. Tích cực đổi mới quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, thuận tiện, hiệu quả, đúng pháp luật. Lấy mức độ hài lòng của doanh nghiệp, tổ chức, người dân là thước đo chất lượng, hiệu quả quản lý hành chính của cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương; đồng thời là cơ sở để đánh giá năng lực của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ.

Ba là, tập trung đầu tư cơ sở vật chất và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của UBND huyện và các xã và thị trấn. Các trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết thì phải thông báo bằng văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời hạn trả kết quả theo quy định.

Bốn là, hàng năm lấy kết quả thực hiện CCHC làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo điều hành của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, làm tiêu chí bình xét thi đua khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Năm là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, việc thực hiện quy chế làm việc của các cơ quan, đơn vị và việc thực hiện công tác CCHC. Kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác CCHC.

Có như vậy công tác CCHC trên địa bàn huyện M’Drắk mới đạt kết quả cao, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và thực hiệc thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương./.

 

                                                                                                                                                     Tin:  Tiến Ninh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678