Thứ Hai, Ngày 24 tháng 2 năm 2020

UBND huyện M'Drắk ban hành kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 6828/KH-UBND, ngày 21/8/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk; ngày 30/8/2019, UBND huyện M'Drắk đã ban hành kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019.

Mục đích nhằm xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo và tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo đến thời điểm cuối năm 2019 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 để làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2019 và thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội năm 2020. Để thực hiện kế hoạch, UBND huyện đã yêu cầu việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phải được thực hiện từ thôn, buôn, tổ dân phố, phải đảm bảo chính xác, khách quan, công khai, dân chủ, có ý kiến tham gia của người dân về kết quả rà soát. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xác định không đúng hộ nghèo, hộ cận nghèo để được hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Kết thúc rà soát, từng thôn, buôn, tổ dân phố, từng xã, thị trấn phải xác định chính xác và lập danh sách để theo dõi, quản lý hộ ghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo; hộ nghèo, cận nghèo phát sinh; hộ tái nghèo, hộ tái cận nghèo.

Về xác định tiêu chí hộ nghèo, hộ cận nghèo thực hiện theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-Tgg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. Đối tượng, phạm vi rà soát được thực hiện đối với các hộ gia đình trên địa bàn toàn huyện. Phương pháp  rà soát được thực hiện thông qua các phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để ước lượng thu thập và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy trình hướng dẫn. Về quy trình thực hiện theo Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và căn cứ theo tình hình thực tế của huyện. Kinh phí thực hiện rà soát được trích từ nguồn kinh phí đảm bảo xã hội đã được phân bổ trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Về tổ chức thực hiện: UBND huyện giao Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 của huyện, Phòng Lao động - Thương binh và xã hội, Phòng Tài chính - Kế hoạch và UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện theo kế hoạch. UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn triển khai rà soát, báo cáo kết quả sơ bộ trước ngày 20/9/2019 và báo cáo chính thức trước ngày 04/10/2019, gửi về Phòng Sở Lao động - Thương binh & Xã hội để tổng hợp. Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội  chịu trách nhiệm tổng hợp, tham mưu cho UBND huyện báo cáo kết quả sơ bộ trước ngày 30/9/2019 và báo cáo chính thức trước ngày 10/10/2019 về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kết quả trước ngày 30/10/2019.

 

                                                                                                                           Văn Thiện

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678