Thứ Ba, Ngày 5 tháng 7 năm 2022
Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 23/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 23/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022

Dự toán thu chi ngân sách NN năm 2020

 [10/NQ-HĐND - 19/12/2019] 

NQ bổ sung danh mục công trình đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND, ngày 17/7/2019 của HĐND huyện M'Drắk về bổ sung danh mục công trình đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

NQ điều chỉnh giảm kế hoạch nguồn vốn sự nghiệp ngân sách huyện năm 2019

NQ số 02/NQ-HĐND, ngày 17/7/2019 của HĐND huyện về điều chỉnh giảm kế hoạch nguồn vốn sự nghiệp ngân sách huyện năm 2019; bổ sung dự toán chi ngân sách huyện năm 2019 từ nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2018.

NQ 22 ngày 21.12.2019 của HDND huyện về phân bổ ngân sách nhà nước năm 2019 huyện M'Drắk

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 23/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678