Thứ Hai, Ngày 24 tháng 2 năm 2020

UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019

Nhằm để có cơ sở đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2019 và thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội năm 2020. Ngày 21/8/2019, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 6828/KH-UBND về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố giao Ban Chỉ đạo các Chương trình mục  tiêu quốc gia huyện chỉ đạo triển khai thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn; xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí để tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn; tổ chức tuyên truyền cho các ngành, các cấp và người dân biết và hiểu về ý nghĩa, mục đích, yêu cầu của công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng trực tiếp tham gia rà soát và các giám sát viên; phối hợp với các tổ chức liên quan chỉ đạo tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã chỉ đạo thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn theo đúng quy trình và đúng thời hạn quy định; tổ chức kiểm tra, phúc tra kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của cấp xã, đặc biệt là các địa bàn có kết quả rà soát chưa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương hoặc có đơn thư khiếu nại; thẩm định kết quả  rà soát trên địa bàn; phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn để báo cáo UBND cấp tỉnh; chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức thực hiện cập nhật thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn vào phần mềm quản lý; Trường hợp tài liệu hướng dẫn và mẫu biểu rà soát của Sơ Lao động - Thương binh & Xã hội cung cấp thiếu thì chủ động in, phô tô bổ sung thêm để cấp phát kịp thời cho giám sát viên thực hiện rà soát.

Đối với các Thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh và Cục Thống kê tỉnh: Đôn đốc, kiểm tra, giám sát tại cấp huyện, cấp xã theo địa bàn phân công để các địa phương thực hiện rà soát đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu đề ra; kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, thường xuyên báo cáo tình hình về kết quả rà soát và những vấn đề phát sinh, những khó khăn, vướng mắc cho UBND tỉnh (thông qua Sở Lao động, Thương binh và Xã hội).

Sở Lao động - Thương binh & Xã hội : Xây dựng và trình UBND tỉnh kế hoạch tổ chức rà soát; tổ chức tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cho Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội cấp huyện và đội ngũ làm công tác giảm nghèo cấp xã, hướng dẫn quy trình rà soát, thống nhất biễu mẫu trên địa bàn; phối hợp với các cơ quan có liên quan chỉ đạo tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện chỉ đạo công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn đúng quy trình và đúng thời gian quy định; tổ chức kiểm tra, phúc tra kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, đặc biệt là các địa bàn có kết quả rà soát chưa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương hoặc có đơn thư khiếu nại; tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo chung toàn tỉnh; báo cáo Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội; chỉ đạo UBND cấp huyện tổ chức thực hiện cập nhật kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo vào phần mềm quản lý.

Về thời gian thực hiện: UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai rà soát; báo cáo kết quả sơ bộ trước ngày 30/9/2019 và báo cáo chính thức trước ngày 10/10/2019, gửi về Sở Lao động - Thương binh & Xã hội để tổng hợp. Sở Lao động - Thương binh & Xã hội  chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo và tham mưu cho UBND phê duyệt kết quả trước ngày 30/10/2019.

 

                                                                                                                                      Văn Thiện

 

Kế hoạch số 6828/KH-UBND về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 kèm theo sau:

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678