Thứ Tư, Ngày 19 tháng 12 năm 2018
HĐND huyện M'Drắk thông báo kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Căn cứ Kế hoạch số 08/KH-MTTQVN-BTT, ngày 24/7/2018 của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9 HĐND huyện và sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn 6 tháng đầu năm 2018. Ngày 26 tháng 7 năm 2018, Hội đồng nhân dân huyện ban hành Thông báo số 25/TB-HĐND về việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

UBND huyện M'Drắk thông báo hoãn thời điểm thi công chức cấp xã năm 2017

Ngày 06/7/2018, UBND huyện M'Drắk đã có Thông báo số 178/TB-UBND về việc hoãn thời điểm thi công chức cấp xã năm 2017

UBND huyện M'Drắk ban hành Quyết định sữa đổi, bổ sung một số nộng dung tại Quyết định số 1665/QĐ-UBND, ngày 25/6/2018 của UBND huyện M'Drắk

Ngày 06/7/2018, UBND huyện M'Drắk ban hành Quyết định 1752/QĐ-UBND về việc sữa đổi, bổ sung một số nộng dung tại Quyết định số 1665/QĐ-UBND, ngày 25/6/2018 của UBND huyện M'Drắk.

UBND huyện thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ

Ngày 13 tháng 6 năm 2018, Uỷ ban nhân dân huyện ban hành thông báo số 166/TB-UBND về tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ

UBND huyện M'Drắk hướng dẫn bỗ sung nội dung đối với tài liệu ôn thi công chức cấp xã

Ngày 21 tháng 6 năm 2018, UBND huyện ban hành Công văn số 551/UBND-PNV về việc hướng dẫn bỗ sung nội dung đối với tài liệu ôn thi công chức cấp xã

UBND huyện ban hành quyết định tổ chức thi tuyển công chức cấp xã huyện M'Dắk năm 2017

Ngày 25/6/2018, UBND huyện M'Drắk ban hành Quyết định số 1665/QĐ-UBND về việc tổ chức thi tuyển công chức cấp xã huyện M'Drắk năm 2017

UBND huyện ban hành kế hoạch về nội dung và tiến độ thời gian triển khai thi tuyển công chức cấp xã huyện M'Drắk năm 2017

Ngày 11/6/2018, UBND huyện M'Drắk đã ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND về nội dung và tiến độ thời gian triển khai thi tuyển công chức cấp xã huyện M'Drắk năm 2017.

Thông báo về việc thí sinh đủ điều kiện thi công chức cấp xã huyện M'Drắk năm 2017

Ngày 22 tháng 5 năm 2018, Uỷ ban nhân dân huyện M'Drắk ban hành Thông báo số 148/TB-UBND về việc thí sinh đủ điều kiện thi công chức cấp xã huyện M'Drắk năm 2017.

Thông báo đấu giá tài sản quyền sử dụng đất 105 thửa đất tại điểm dân cư mới thôn 8, 9, 13, xã EaRiêng, huyện M'Drắk

Trung tâm Dịch bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk tổ chức đấu giá tài sản 105 thửa đất tại điểm dân cư mới thôn 8, 9, 13, xã EaRiêng, huyện M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk. Người có tài sản đấu giá Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình huyện M'Drắk.

UBND huyện M'Drắk thông báo điều chỉnh vị trí dự tuyển công chức xã, thị trấn năm 2017

Căn cứ Kế hoạch số 08/KH-MTTQVN-BTT, ngày 24/7/2018 của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9 HĐND huyện và sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn 6 tháng đầu năm 2018. Ngày 26 tháng 7 năm 2018, Hội đồng nhân dân huyện ban hành Thông báo số 25/TB-HĐND về việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678